image1 image1 image1

Wyniki Naboru Wniosków

Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończył pierwszy etap oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

O wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

O ostatecznej decyzji Komitetu LGR Kaszuby w sprawie wyboru operacji, Wnioskodawcy powiadomieni zostaną po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od rozstrzygnięć Komitetu. Odwołania, na właściwym formularzu należy złożyć (w wersji papierowej oraz elektronicznej) bezpośrednio w Biurze LGR Kaszuby w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2012r.

Więcej…
free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy